Szerződéseink, dokumentumaink

U
gye Ön is bogarászott már oldalakon keresztül, míg megtudta, hogy egy szolgáltatást milyen feltételekkel, milyen adatokkal, dokumentumokkal, milyen szerződés megkötésével rendelhet meg? Esetleg eltöltött már jó néhány órát ezzel kapcsolatos telefonos egyeztetéssel, vagy személyes érdeklődéssel? Sokszor kell elmerülnie az „apró betűs részekben”, vagy végeláthatatlan felsorolást hallgatnia egy ügyintézőtől? Ha érdeklődik egy szolgáltatásunk vagy megoldásunk iránt, akkor jó, ha a szerződéskötéshez szükséges adatokról és dokumentumokról egy helyen tájékozódhat. Így még az igénylés előtt előkészítheti a szükséges dokumentumokat, mely meggyorsíthatja az igénylést. Dokumentumtárunkban egyúttal megismerheti szerződésmintáinkat és Általános Szerződési Feltételeinket is, a szolgáltatásokra vonatkozó mellékletekkel, illetve a számhordozáshoz, szerződésmódosításokhoz szükséges dokumentumokkal együtt. Kérjük, hogy amennyiben szerződési feltételeinkkel kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz.


 • Igénylési adatok

  Előfizetői szerződése megkötéséhez, illetve számhordozás esetén az alábbi adatokra, azonosító dokumentumokra lesz szükségünk.

  Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok:

  Természetes személy esetén:

  • név, születési név
  • születési hely, idő
  • anyja születési neve
  • személyi igazolvány száma / útlevél száma / új típusú jogosítvány száma
  • állandó lakóhely/külföldi előfizető esetén tartózkodási hely
  • levelezési cím
  • e-mail cím
  • az előfizetői hozzáférési pont helye

  Nem természetes személy esetén:

  • szervezet neve
  • cégjegyzékszám / nyilvántartási szám / vállalkozói igazolvány száma
  • adószám (az adatot a Szolgáltató a 2003. évi C. törvény 154. (3) §. alapján kéri be és kezeli)
  • pénzforgalmi bankszámla száma
  • székhely
  • levelezési cím
  • eljáró képviselő adatai
  • kapcsolattartók adatai
  • meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el)

  Számhordozáshoz kapcsolódó ügyfélazonosító dokumentumok:

  Természetes személy esetében:

  • magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány, valamint az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította

  Gazdálkodó szervezet esetében:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám
  • a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája
  • az eljáró képviselő személyazonosító igazolványa
  • meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el

  Költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében:

  • a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak
  • az eljáró képviselő személyi igazolványa
  • meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el

  A dokumentumok benyújtását egyszerű másolati példányban kérjük. A számhordozási folyamatot a vonatkozó jogszabályok alapján csak a teljes körűen benyújtott dokumentumok alapján tudjuk lefolytatni.

 • Dokumentumtár

  A Dokumentumtárban található szerződéses és egyéb dokumentumok érvényes szerződés és dokumentum mintáink, melyek célja, hogy Őn minél pontosabban megismerhesse szerződési feltételeinket, illetve eljárásainkat. Kérjük, hogy erről az oldalról ne töltsön le dokumentumot kitöltési és benyújtási céllal. Szerződéskötés vagy módosítás esetén valamennyi dokumentumot a megállapodott szerződéses feltételeknek megfelelően előkészítve küldünk majd meg Önnek aláírásra.

  A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.

 • Általános Szerződési Feltételek

  Az Opennetworks Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit, a helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatóra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások és az Európai Uniós előírások az irányadók.

  Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások, valamint internetszolgáltatás igénybevételére
  hatályos: 2018. január 1-től

  Általános Szerződési Feltételek
  1. melléklet – Díjszabás
  2. melléklet – Felügyeleti szervek
  3. melléklet – Adatkezelési tájékoztató
  4. melléklet – Internet szolgáltatás műszaki feltételek
  5. melléklet – Akciós díjszabás

  Közlemény a 2018. január 1-től hatályos ÁSZF-hez

  Egyéb kapcsolódó szabályzatok

  Panaszkezelési szabályzat
  hatályos: 2013. július 18-tól

  Panaszkezelési Szabályzat

  Információ Biztonsági Politika
  hatályos: 2017. július 7-től

  Információ Biztonsági Politika

  A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.