Szerződéseink, dokumentumaink

vállalati telekommunikáció szerződéseink

Ugye Ön is bogarászott már oldalakon keresztül, míg megtudta, hogy egy szolgáltatást milyen feltételekkel, milyen adatokkal, dokumentumokkal, milyen szerződés megkötésével rendelhet meg? Ha érdeklődik egy szolgáltatásunk vagy megoldásunk iránt, akkor jó, ha a szerződéskötéshez szükséges adatokról és dokumentumokról egy helyen tájékozódhat. Így még az igénylés előtt előkészítheti a szükséges dokumentumokat, mely meggyorsíthatja az igénylést. Dokumentumtárunkban egyúttal megismerheti szerződésmintáinkat és Általános Szerződési Feltételeinket is, a szolgáltatásokra vonatkozó mellékletekkel, illetve a számhordozáshoz, szerződésmódosításokhoz szükséges dokumentumokkal együtt. Kérjük, hogy amennyiben szerződési feltételeinkkel kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz.

Igénylési adatok, dukumentumtár, ÁSZF

Igénylési adatok

Előfizetői szerződések megkötéséhez, illetve számhordozás esetén az alábbi adatokra, azonosító dokumentumokra lesz szükségünk.

Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok:

Természetes személy esetén:

 • név, születési név
 • születési hely, idő
 • anyja születési neve
 • személyi igazolvány száma / útlevél száma / új típusú jogosítvány száma
 • állandó lakóhely/külföldi előfizető esetén tartózkodási hely
 • levelezési cím
 • e-mail cím
 • az előfizetői hozzáférési pont helye

Nem természetes személy esetén:

 • szervezet neve
 • cégjegyzékszám / nyilvántartási szám / vállalkozói igazolvány száma
 • adószám (az adatot a Szolgáltató a 2003. évi C. törvény 154. (3) §. alapján kéri be és kezeli)
 • pénzforgalmi bankszámla száma
 • székhely
 • levelezési cím
 • eljáró képviselő adatai
 • kapcsolattartók adatai
 • meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el)

Számhordozáshoz kapcsolódó ügyfélazonosító dokumentumok:

Természetes személy esetében:

 • magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímet igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány, valamint az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította

Gazdálkodó szervezet esetében:

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám
 • a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája
 • az eljáró képviselő személyazonosító igazolványa
 • meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el

Költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében:

 • a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak
 • az eljáró képviselő személyi igazolványa
 • meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el

A dokumentumok benyújtását egyszerű másolati példányban kérjük. A számhordozási folyamatot a vonatkozó jogszabályok alapján csak a teljes körűen benyújtott dokumentumok alapján tudjuk lefolytatni.

Dokumentumtár

A Dokumentumtárban találhatóak a szerződéses és egyéb dokumentumok érvényes szerződés és dokumentum mintáink, melyek célja, hogy Ön minél pontosabban megismerhesse szerződési feltételeinket, illetve eljárásainkat. Kérjük, hogy erről az oldalról ne töltsön le dokumentumot kitöltési és benyújtási céllal. Szerződéskötés vagy módosítás esetén valamennyi dokumentumot a megállapodott szerződéses feltételeknek megfelelően előkészítve küldünk majd meg Önnek aláírásra.

Egységes előfizetői szerződés dokumentum

Egyedi Előfizetői Szerződés 

Számhordozási dokumentumok

Számhordozási Űrlap

Számhordozási nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

Az Opennetworks Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit, a helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatóra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások és az Európai Uniós előírások az irányadók.

Korábban és jövőben hatályos Általános Szerződési Feltételeinkért keresse fel az ÁSZF oldalt.

 

Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások, valamint internetszolgáltatás igénybevételére

Hatályos: 2024. június 7-től

Általános Szerződési Feltételek

1. sz. melléklet: A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tartalma
2. sz. melléklet: Díjszabás
2.a. sz. melléklet: Egyéb elektronikus szolgáltatások díjszabása (EESZF)
3. sz. melléklet: A Szolgáltató felügyeleti szervei
4. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat
5.sz. melléklet: Számhordozási Szabályzat
6. sz. melléklet: Internet Szolgáltatás
7. sz. melléklet: Akciós Díjszabás
8. sz. melléklet: Szolgáltatásminőségi kritériumok
9. sz. melléklet: Fogalomtár

Közlemény a 2024. június 7-től  érvényes ÁSZF-hez

Egyéb kapcsolódó szabályzatok

Emelt díjas számok ÁSZF
hatályos: 2022. június 8-től

Emelt Díjas Számok ÁSZF

Panaszkezelési szabályzat
hatályos: 2013. július 18-tól

Panaszkezelési Szabályzat

Információ Biztonsági Politika
hatályos: 2023. augusztus 16-tól

Információ Biztonsági Politika

Felhasználási Nyilatkozat – Tartási zenék
hatályos: 2021. szeptember 30.

Felhasználási Nyilatkozat

Felhasználási Nyilatkozat – Tartási zenék
korábban hatályos: 2019. május 28.

Felhasználási Nyilatkozat