Az előfizetői szerződés módosítása

Jogoskodó: szerződésmódosítás

Gyorsan változó üzleti környezetben működünk mindannyian: mi szolgáltatók és Ti ügyfelek is. Ezért számos okból lehet szükség az – akár hosszú időre megkötött – előfizetői szerződések módosítására: máshova költözhettek, bővülhettek vagy szétválhattok Ti ügyfelek.Részünkről pedig változhat pl. a jogi szabályozó környezet, amiben szolgáltatásainkat nyújtjuk.

Hogyan módosulhat az előfizetői szerződés?

Az egyedi előfizetői szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatjuk (kétoldalú szerződésmódosítás).

Mivel a szolgáltató számára aránytalan terhet jelentene, hogy az összes előfizetőjével egyenként megtárgyalja, valahányszor módosítani kívánja a szerződést, ezért a törvény lehetőséget ad a szolgáltatónak arra, hogy meghatározott keretek között egyoldalúan módosítsa az egyedi előfizetői szerződést, illetve az általános szerződési feltételeket (ÁSZF-et).

Mik a kétoldalú szerződésmódosítás feltételei?

A kétoldalú, közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti. Ti  – az ügyfelek – akkor teszitek ezt, ha pl. bővíteni szeretnétek a szolgáltatást.

A szolgáltató által kezdeményezett kétoldalú módosítási ajánlatot kifejezett magatartással kell elfogadnotok, ami írásban kötött szerződés esetén kifejezett írásos nyilatkozatot jelent. Fontos kiemelni, hogy fenti nyilatkozatok hiányában a szolgáltatás további igénybevétele nem tekinthető ráutaló magatartásnak, azaz a módosításra irányuló elfogadásnak. Amennyiben a szolgáltató kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát nem fogadod el a fent leírt módok valamelyikén, úgy a meglévő szerződésünk változatlan feltételekkel marad hatályban.

Mikor módosíthatja egyoldalúan a szolgáltató a szerződést?

A szolgáltató az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést (az ÁSZF-et és az egyedi előfizetői szerződést is):

  •  Ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja.
  • Ha bekövetkeznek bizonyos, az egyedi előfizetői szerződésben, vagy az ÁSZF-ben előre rögzített feltételek, azzal a megkötéssel, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges megváltozását.
  • Ha a körülményekben következik be olyan lényeges változás, amely a szerződés megkötésekor előre nem volt látható. Lényeges változás a jogszabály szerint például az alapvető díjakra, a szerződés időtartamára, a megszüntetés jogkövetkezményeire, a szolgáltatás minőségi értékeire vonatkozó módosítás.
  • Ha az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.

2015. november 1-jétől a szolgáltató a határozott időre kötött előfizetői szerződést – bizonyos kivételekkel – nem jogosult egyoldalúan az alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), az előfizetői szerződés időtartama, megszüntetésének jogkövetkezményei, vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértéke tekintetében módosítani.

Hogyan kell értesíteni ügyfeleinket az ÁSZF módosításáról?

Amennyiben – az ÁSZF-ben meghatározott esetekben – jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani a feltételeket, úgy arról legalább 30 nappal a módosítás hatálybalépése előtt értesítenünk kell ügyfeleinket. Ezt megtehetjük számlamellékletben, de e-mail-ben is. Ez utóbbi esetében kétszer kell kiküldenünk az értesítést.

Érvényes-e rád a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása, ha azt külön, kifejezett nyilatkozattal nem fogadtad el?

Ha külön, kifejezetten nem nyilatkoztál a módosítás elfogadásáról, azt (az alábbi kivételekkel) beleegyezésnek lehet tekinteni, amennyiben az egyedi előfizetői szerződésedben előzetesen megállapodtál a szolgáltatóval arról, hogy a módosítás elfogadásához külön nyilatkozatra nincs szükség („a hallgatás beleegyezés”). A díjak módosítása esetén hallgatásod akkor minősül beleegyezésnek, ha a változásról közvetlenül (telefonon, e-mailben) kaptál értesítést.

Ugyanakkor minden esetben szükség van kifejezett elfogadásra, ha a módosítás számodra – a díjak emelésén kívül más – többlet terhet eredményezne, illetve új, vagy kiegészítő szolgáltatás megrendelését jelentené.

Dóri

0